Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Κριτήρια Αξιολόγησης & Βαρύτητες

25%

Στρατηγική & Σκοπός

25%

Αντίκτυπος & Οφέλη

25%

Καινοτομία & Πρωτοπορία

25%

Αποτελέσματα & ROI

Για την Υπεύθυνη Ηγεσία (Ενότητα 13)

25%

Ηγεσία & Όραμα

25%

Έμπνευση & Δέσμευση

25%

Διαφάνεια & Γνώση

25%

Μετρήσιμα ΑποτελέσματαΖητούμενα Υποψηφιότητας

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

Γενικά Ζητούμενα – Υποχρεωτικά

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.
Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας

Ειδικά Ζητούμενα – Υποχρεωτικά


Για Όλες Τις Ενότητες Εκτός Της 13: “Υπεύθυνη Ηγεσία”

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας ή της ομάδας ή του γραφείου με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias»).
Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

Για Την Ενότητα 13: “Υπεύθυνη Ηγεσία”

2. Όνομα & Επώνυμο υποψήφιου

Συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμο του υποψήφιου για την ενότητα 13. Υπεύθυνη Ηγεσία.

Για Την Ενότητα 10: “Υπεύθυνες Επιχειρήσεις & SDGS”

3. Μέγεθος επιχείρησης

Επιλέξτε το μέγεθος της επιχείρησή σας (Μικρή επιχείρηση: < 50 εργαζόμενοι, Μεσαία επιχείρηση: 51 - 249 εργαζόμενοι, Μεγάλη επιχείρηση: > 250 εργαζόμενοι).

Για Όλες Τις Ενότητες Εκτός Της 13: “Υπεύθυνη Ηγεσία”

4. Περιγραφή & στοιχεία Υποψηφιότητας

Για την έκθεση της υποψηφιότητάς σας, παρακαλούμε περιγράψτε τα ζητούμενα με βάση την περιγραφή των Ενοτήτων Βράβευσης, καθώς και τα γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης, και συμπεριλάβετε απαντήσεις στα παρακάτω:

4.1 Περιγραφή Έργου (έως 400 λέξεις)

Αναφορά σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας: πώς και πότε υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία, ποιους εταιρικούς, κοινωνικούς περιβαλλοντικούς στόχους είχε, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε.

4.2 Στρατηγική & Σκοπός (έως 400 λέξεις)

Ποιούς σκοπούς εξυπηρετεί το πρόγραμμα, πώς αυτό σχετίζεται με τις ευρύτερες εταιρικές πρακτικές, το μοντέλο επιχειρηματικότητας, και τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης

4.3 Αντίκτυπος & Οφέλη (έως 400 λέξεις)

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και οφέλη, και η σημασία για τον κλάδο δραστηριοποίησής σας, την κοινωνία και το περιβάλλον.

4.4. Καινοτομία & Πρωτοπορία (έως 400 λέξεις)

Ποια ήταν τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας που διαθέτει το πρόγραμμα.

4.5 Μετρήσιμα Αποτελέσματα (έως 400 λέξεις)

Παράθεση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, πόροι επένδυσης (οικονομικοί, ανθρώπινοι, κ.ά.) και ποσοστό επί των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης.

Για Την Ενότητα 13: “Υπεύθυνη Ηγεσία”

4. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας

Για την έκθεση της υποψηφιότητάς σας, παρακαλούμε περιγράψτε τα ζητούμενα με βάση την περιγραφή των Ενοτήτων Βράβευσης, καθώς και τα γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης, και συμπεριλάβετε απαντήσεις στα παρακάτω:

4.1 Περιγραφή (έως 400 λέξεις)

Αναφορά σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας, επεξηγώντας ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος θα πρέπει να αναδειχθεί ως Υπεύθυνος Ηγέτης.

4.2 Ηγεσία & Όραμα (έως 400 λέξεις)

Πώς οδηγεί την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, ποια στοιχεία καινοτομίας επιδεικνύει.

4.3 Έμπνευση & Δέσμευση (έως 400 λέξεις)

Πώς ο/η υποψήφιος εμπνέει και ενδυναμώνει τους συνεργάτες του να λάβουν αποφάσεις με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και να υιοθετήσουν υπεύθυνες συμπεριφορές. Ποιες ικανότητες κατέχει στο να δεσμεύει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να υπηρετήσουν το όραμα για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

4.4 Διαφάνεια & Γνώση (έως 400 λέξεις)

Πώς διασφαλίζεται η υλοποίηση των δεσμεύσεων, ποια είναι η επιρροή εκτός επιχείρησης, πώς σχεδιάζεται η επένδυση στο μέλλον και τις μελλοντικές γενιές.

4.5 Μετρήσιμα Αποτελέσματα (έως 400 λέξεις)

Παράθεση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, πόροι επένδυσης (οικονομικοί, ανθρώπινοι, κ.ά.) και ποσοστό επί των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης που επενδύθηκαν για την υλοποίηση της βιώσιμης ατζέντας της επιχείρησης.

Για Όλες Τις Ενότητες

5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

6. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Γενικά Ζητούμενα – Προαιρετικά

7. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

8. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

9. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε περισσότερες από μια ενότητες/κατηγορίες

 • Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης.
 • Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν σε ενέργειες και προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν (ή και είναι σε ισχύ) από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 16 Απριλίου:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Όροι συμμετοχής

 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.
 • Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
 • Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η Boussias, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.
 • Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.
 • Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 • Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης.Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.
 • Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.
 • Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή


Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από πολυπληθή Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από Μέλη-Εκπροσώπους Θεσμικών Φορέων και Ιδρυμάτων, Εμπειρογνώμονες κλάδων σχετικών με τις κατηγορίες των βραβείων, καθώς και Πανεπιστημιακών, με Πρόεδρο την κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρο του ΕΕΔΕΓΕ-Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας, ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/ συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 1 έως το 10 (άριστα) με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από την Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, η οποία επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος υποψηφιότητας

Από 1- 2 υποψηφιότητες: 350 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 270 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 250 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 210 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 190 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Για Τις Ενότητες :

9. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 11. ΜΚΟ της Χρονιάς: Κόστος Υποψηφιότητας: 100€ + 24% ΦΠΑ

Υπό την Αιγίδα

Τιμητική Υποστήριξη

Xορηγός Eπικοινωνίας

Χορηγός Φιλοξενίας

paturn

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Production & Communication Partner

Διοργάνωση

BOUSSIAS

Official Publication

Marketing Week