Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Αριστεία στη Συνεργασία

Για πρότυπα συνεργασίας που προωθούν την ιδέα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ, θα αναδειχθούν πρακτικές και προγράμματα που απέφεραν οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κατηγορία θα αναδείξει παραδείγματα αριστείας σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας, με συνεχή δέσμευση, που εκπληρώνουν στόχους αειφορίας και βιωσιμότητας. (Δυνατότητα συμμετοχής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς ή κρατικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης).

1.1 Συνεργασία Επιχείρησης – Τοπικής Κοινότητας / Κράτους
1.2 Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ
1.3 Συνεργασία B2B
1.4 Συνεργασία Επιχείρησης – Ακαδημαϊκών Φορέων
1.5 Συνεργασία με Μ.Μ.Ε. Νέο!

2. Πρότυπο Επένδυσης

Για την ανάδειξη των επιχειρήσεων που συνέβαλαν με επενδύσεις, προγράμματα και λύσεις σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζοντας την έκταση της επένδυσης, τον προσδοκώμενο στόχο, καθώς και τον αντίκτυπο του έργου τους. Η ενότητα θα αναδείξει έργα βραχυπρόθεσμης διάρκειας (μέχρι 2 έτη) ή συνεχούς δέσμευσης (περισσότερα από 2 έτη). Επίσης, θα βραβευτούν οι επιχειρήσεις εκείνες που συμβάλλουν με επιπρόσθετα υποστηρικτικά προγράμματα στην ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας.

2.1 Βραχυπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής / Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας)
2.2 Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής / Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας)
2.3 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
2.4 Ενίσχυση Απασχόλησης

3. Ανταπόκριση Σε Έκτακτη Ανάγκη Νέο!

Καθώς ο COVID-19 σαρώνει σε όλο τον κόσμο, όλοι οι τομείς δραστηριότητας αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, ενώ οι τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες οικονομίες επηρεάζονται αρνητικά από την απρόβλεπτη φύση αυτής της πανδημίας. Η διασπορά του ιού στην κοινωνία και η αναγκαστική προσωρινή διακοπή της λειτουργίας οργανισμών που προσφέρουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σε άτομα κάθε ηλικίας άφησε δυσαναπλήρωτα κενά που έπρεπε να καλυφθούν άμεσα. Στην κατηγορία αυτή, θα αναδειχθεί η συνεισφορά φορέων και επιχειρήσεων σε δράσεις ανακούφισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας.

4. Purpose Νέο!

Το βραβείο αυτό αναδεικνύει την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις να αναδείξουν σκοπούς που έχρηζαν διάδοσης, αναγνώρισης και ευρύτερης προβολής. Επιχειρήσεις που έχουν αφιερώσει μέρος της δράσης τους στον εκάστοτε σκοπό, κατέχουν τα στοιχεία και τα στατιστικά, και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να διαδώσουν το μήνυμα που αυτός πρεσβεύει. Ποιο είναι λοιπόν το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναδείξατε, γιατί το επιλέξατε και ποιοι ήταν οι στόχοι σας; Πώς σχετίζεται με τις εταιρικές πρακτικές και το πλαίσιο της εταιρικής δραστηριοποίησης; Πώς διασφαλίσατε την επιτυχία της καμπάνιας ενημέρωσης ή δέσμευσης; Ποιο κοινό στοχεύσατε, για ποιο λόγο και πώς το ενεργοποιήσατε προς τον συγκεκριμένο σκοπό;

5. Εργαζόμενοι

Αφορά σε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν έμπρακτα το πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα αντανακλούν το χαρακτήρα της κοινωνίας μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, εμπειρίες, κουλτούρες, φύλα και ηλικίες. Πώς εργαστήκατε για να εξαλείψετε εκούσιες ή ακούσιες προκαταλήψεις δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για όλους; Πώς η επιχείρησή σας οφελήθηκε από αυτή την πρακτική; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες συμμετοχής και δέσμευσης των εργαζομένων στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζετε και πώς εργαστήκατε με σκοπό την ενεργοποίησή τους;

5.1 Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες Ευκαιρίες
**powered by Diversity Charter Greece
5.2 Πρόγραμμα Εθελοντισμού
5.3 Επικοινωνία / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων

6. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η κατηγορία αυτή επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όχι μέσα από πρακτικές που απλά στοχεύουν στο να κάνουν “το λιγότερο κακό”, αλλά μέσα από καινοτόμες λύσεις που αναγεννούν εταιρικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας την αξία της επιχειρηματικότητας με σεβασμό: στις Αρχές και Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης, στους φυσικούς πόρους, στο δίκαιο εμπόριο, στα ανθρώπινα, οικονομικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ολιστική προσέγγιση διαχείρισης ενέργειας, καθώς και στην επανεξέταση διαχείρισης των αποβλήτων, και την ανακύκλωση. Επίσης, θα βραβευθούν μοντέλα καινοτόμων κτιριακών κατασκευών που μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή και αυξάνουν τις θετικές κοινωνικές τους επιπτώσεις.

6.1 Zero Waste
6.2 Υπεύθυνο Προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related Marketing
6.3 Fair Trade
6.4 Διαχείριση Φυσικών Πόρων
6.5 Εφοδιαστική Αλυσίδα
6.6 Διαχείριση Ενέργειας
6.7 Διαχείριση Αποβλήτων
6.8 Ανακύκλωση
6.9 «Πράσινα» Κτίρια / Δομημένο Περιβάλλον
6.10 Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

7. Αριστεία στην Επικοινωνία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις του κλάδου της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων που έχουν αναπτύξει στοχευμένες στρατηγικές επικοινωνίας, ή έχουν υλοποιήσει πρόγραμμα επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και δέσμευση του κοινού, των εργαζομένων ή άλλων ομάδων ενδιαφερομένων μερών για συγκεκριμένο κοινωφελή ή περιβαλλοντικό σκοπό. Θα βραβευτούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή την ενίσχυση της φήμης του φορέα. Οι παρακάτω διακρίσεις αναδεικνύουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων να αναδείξουν σκοπούς που έχρηζαν διάδοσης, αναγνώρισης και ευρύτερης προβολής. Επιχειρήσεις που έχουν αφιερώσει μέρος της δράσης τους στον εκάστοτε σκοπό, κατέχουν τα στοιχεία και τα στατιστικά, και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να διαδώσουν το μήνυμα που αυτός πρεσβεύει. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναδείξατε, γιατί το επιλέξατε και ποιοι ήταν οι στόχοι σας; Πώς σχετίζεται με τις εταιρικές πρακτικές και το πλαίσιο της εταιρικής δραστηριοποίησης; Πώς διασφαλίσατε την επιτυχία της καμπάνιας ενημέρωσης ή δέσμευσης; Ποιο κοινό στοχεύσατε, για ποιο λόγο και πώς το ενεργοποιήσατε προς τον συγκεκριμένο σκοπό;

7.1 Καμπάνια στα ΜΜΕ / Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων
7.2 Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια ΜΚΟ
7.3 Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια Δέσμευσης Καταναλωτών ή άλλων Ενδιαφερομένων Μερών
7.4 Καμπάνια Social Media
7.5 Καμπάνια Pro Bono
7.6 Καλύτερη Έντυπη Έκδοση / Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας
7.7 Ηλεκτρονική Έκδοση
7.8 Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας / Φιλανθρωπική Εκδήλωση / Έρανοι

8. Τεχνολογία για το κοινό καλό

Η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών που δεν ήταν ορατές στο παρελθόν, απαντώντας έτσι ουσιαστικά στις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η Ενότητα αυτή σκοπεύει να αναδείξει την τεχνολογία ως μοχλό για την βιώσιμη ανάπτυξη: είτε μέσα από τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που συνεισφέρουν στο κοινό καλό, είτε μέσα από τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που δημιούργησαν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή σε τοπικές κοινωνίες βοηθώντας να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις, όπως: Πώς δημιουργήθηκε η τεχνολογία αυτή και τι σκοπό εξυπηρετεί; Πώς συνεισφέρει στην Βιώσιμη και Κοινωνική Ανάπτυξη; Είναι ευρέως διαθέσιμη, και πώς μπορεί να εξελιχθεί; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε; Ποια εκπαίδευση παρείχατε για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη;

8.1 Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες
8.2 Επίδραση στις Τοπικές Κοινωνίες
8.3 Τεχνολογία & Υγεία
8.4 Τεχνολογία & Περιβάλλον
8.5 Προσβασιμότητα
8.6 CSR Apps

9. Κοινωνική επιχειρηματικότητα**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς και ΜΚΟ, που δημιούργησαν καινοτόμα μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων, προϊόντα ή/και υπηρεσίες, που αξιοποιούν τη δύναμη και αξία της επιχειρηματικότητας για την επίλυση κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

9.1 Καταπολέμηση της Φτώχειας / Ανεργίας / Κοινωνικού Αποκλεισμού
9.2 Εκπαίδευση
9.3 Υγεία και Ασφάλεια
9.4 Νέες Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα
9.5 Πολιτισμός / Αθλητισμός
9.6 Περιβάλλον

10. Υπεύθυνες Επιχειρήσεις & SDGs

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στις παρακάτω κατηγορίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταδείξουν πώς οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) επηρέασαν την δραστηριότητά τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που υλοποιούν για την επίτευξη των στόχων τους σε συνάρτηση με τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

10.1 Μηδενική Φτώχεια
10.2 Μηδενική Πείνα
10.3 Καλή Υγεία & Ευημερία
10.4 Ποιοτική Εκπαίδευση
10.5 Ισότητα των Φύλων
**powered by Diversity Charter Greece
10.6 Καθαρό Νερό & Αποχέτευση
10.7 Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια
10.8 Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη
10.9 Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές
10.10 Λιγότερες Ανισότητες
10.11 Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες
10.12 Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή
10.13 Δράση για το Κλίμα
10.14 Ζωή στο Νερό
10.15 Ζωή στη Στεριά
10.16 Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί Θεσμοί
10.17 Συνεργασία για τους Στόχους

Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας θα χωριστούν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας (μικρή επιχείρηση, μεσαία επιχείρηση και μεγάλη επιχείρηση), με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δείτε ενότητα Ορισμοί).**

11. ΜΚΟ της χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (Σωματεία Αστικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Συλλόγους ή Ιδρύματα), που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς και επιδεικνύουν αποδεδειγμένα καινοτόμο έργο με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ διακρίνονται για τη συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα στοιχεία.

11.1 Περιβάλλον
11.2 Κοινωνία
11.3 Παιδική Προστασία Νέο!
11.4 Εκπαίδευση
11.5 Πολιτισμός / Αθλητισμός
11.6 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
11.7 Ενίσχυση Απασχόλησης Νέο!

12. Ομάδα CSR της Χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής εχουν ομάδες Εταιρικής Υπευθυνότητας (Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων ή συναφούς αντικειμένου) ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει με επιτυχία καινοτόμα έργα ακολουθώντας αρχές και πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και αποδεικνύουν την ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο εταιρικό στρατηγικό πλαίσιο.

13. Υπεύθυνη ηγεσία

Με σκοπό την επιβράβευση εκείνων που προωθούν την ατζέντα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το βραβείο θα αναδείξει τους Υπεύθυνους Ηγέτες που είναι καινοτόμοι, εμπνέουν την θετική αλλαγή, αλλά και μεταμορφώνουν το πρόσωπο της επιχειρηματικότητας με στόχο το κοινό καλό.

13.1 Νέος/α Ηγέτης/ιδα (κάτω των 40 ετών)
13.2 Ηγέτης/ ιδα (άνω των 40 ετών)

Οι Μεγάλες Διακρίσεις

Grand Award

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάκριση της Ενότητας που θα απονεμηθεί στην εταιρεία (εταιρείες), εφόσον βραβευθεί με 3 Gold βραβεία στις κατηγορίες της δεδομένης ενότητας. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση διακριθεί με Gold βραβείο στις κατηγορίες Καμπάνια Social Media, Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων, τότε θα κερδίσει και το Grand Award της ενότητας “Επικοινωνία”.
Grand Award θα απονεμηθεί στις ενότητες:

(2) Πρότυπο Επένδυσης

(5) Εργαζόμενοι

(6) Βιώσιμη Ανάπτυξη

(7) Αριστεία στην Επικοινωνία

(8) Τεχνολογία για το Κοινό Καλό

(10) Υπεύθυνες Επιχειρήσεις & SDGs

CSR Corporate Brand της Χρονιάς

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε εκείνη την εμπορική επιχείρηση (corporate brand), τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας της οποίας συγκέντρωσαν τους περισσότερους πόντους, όπως προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες (συνυπολογίζοντας ακόμα και επιμέρους διακρίσεις από product brands που ανήκουν στο portfolio της). Πιο συγκεκριμένα, για κάθε βραβείο που κερδίζει, θα απονέμονται και οι πόντοι που του αντιστοιχούν, όπου: Gold βραβείο: 7 πόντοι, Silver βραβείο: 3 πόντοι, Bronze βραβείο: Ένας πόντος.

CSR Agency της Χρονιάς

Το βραβείο αφορά σε ομάδες εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, Διαφημιστικών Εταιρειών και Creative Agencies. Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία εκείνη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε βραβείο που κερδίζει, θα απονέμονται και οι πόντοι που του αντιστοιχούν, όπου: Gold βραβείο: 7 πόντοι, Silver βραβείο: 3 πόντοι, Bronze βραβείο: Ένας πόντος.

Ορισμοί

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value) και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος που αναλαμβάνει τίθεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης και η επίλυσή του συχνά έρχεται μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να λαμβάνει τόσο κερδοσκοπική όσο και μη κερδοσκοπική μορφή, χωρίς να αλλάζει ο τελικός σκοπός της, δηλαδή η επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιμένουν στο να επιτύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια και εφαρμόζουν βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία τους.
Κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει τις «κοινωνικές» από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι πρώτες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο για την επιτυχία του σκοπού τους. (http://www.mke.aueb.gr)

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (μικρή-μεσαία-μεγάλη)

Με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας σε μικρή επιχείρηση, μεσαία επιχείρηση και μεγάλη επιχείρηση), όπου:

  • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η εταιρεία που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί από 51 έως 249 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η εταιρεία που απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους, και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Υπό την Αιγίδα

Τιμητική Υποστήριξη

Xορηγός Eπικοινωνίας

Χορηγός Φιλοξενίας

paturn

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Production & Communication Partner

Διοργάνωση

BOUSSIAS

Official Publication

Marketing Week