Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Αριστεία στη Συνεργασία

Για πρότυπα συνεργασίας που προωθούν την ιδέα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ, θα αναδειχθούν πρακτικές και προγράμματα που απέφεραν οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κατηγορία θα αναδείξει παραδείγματα αριστείας σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας, με συνεχή δέσμευση, που εκπληρώνουν στόχους αειφορίας και βιωσιμότητας.

1.1 Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/Κράτους
1.2 Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ
1.3 Συνεργασία B2B
1.4 Συνεργασία Επιχείρησης & Ακαδημαϊκών Φορέων
1.5 Συνεργασία με Μ.Μ.Ε.

2. Πρότυπο Επένδυσης

Για την ανάδειξη των επιχειρήσεων που συνέβαλαν με επενδύσεις, προγράμματα και λύσεις σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζοντας την έκταση της επένδυσης, τον προσδοκώμενο στόχο, καθώς και τον αντίκτυπο του έργου τους. Η ενότητα θα αναδείξει έργα βραχυπρόθεσμης διάρκειας (μέχρι 2 έτη) ή συνεχούς δέσμευσης (περισσότερα από 2 έτη). Επίσης, θα βραβευτούν οι επιχειρήσεις εκείνες που συμβάλλουν με επιπρόσθετα υποστηρικτικά προγράμματα στην ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας.

2.1 Βραχυπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής/Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας)
2.2 Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής/Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας)
2.3 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
2.4 Ενίσχυση Απασχόλησης

3. Ανταπόκριση σε Έκτακτη Ανάγκη

Στην κατηγορία αυτή, θα αναδειχθεί η συνεισφορά φορέων και επιχειρήσεων σε δράσεις ανακούφισης για την αντιμετώπιση έκτακτων προκλήσεων, φυσικών ή άλλων καταστροφών.

4. Purpose (ανά κλάδο) [ΝΕΟ]

Το βραβείο αυτό αναδεικνύει την προσπάθεια που κάνουν οι οργανισμοί να αναδείξουν σκοπούς που έχρηζαν διάδοσης, αναγνώρισης και ευρύτερης προβολής. Οργανισμοί που έχουν αφιερώσει μέρος της δράσης τους στον εκάστοτε σκοπό, κατέχουν τα στοιχεία και τα στατιστικά, και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να διαδώσουν το μήνυμα που αυτός πρεσβεύει. Ποιο είναι λοιπόν το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναδείξατε, γιατί το επιλέξατε και ποιοι ήταν οι στόχοι σας; Πώς σχετίζεται με τις εταιρικές πρακτικές και το πλαίσιο της εταιρικής δραστηριοποίησης; Πώς διασφαλίσατε την επιτυχία της καμπάνιας ενημέρωσης ή δέσμευσης; Ποιο κοινό στοχεύσατε, για ποιο λόγο και πώς το ενεργοποιήσατε προς τον συγκεκριμένο σκοπό;

4.1 Αυτοκινητοβιομηχανία
4.2 Τραπεζικός, Ασφαλιστικός τομέας
4.3 Κατασκευές
4.4 Ενέργεια
4.5 Μόδα, Ομορφιά
4.6 Τρόφιμα & Ποτά, Εστίαση
4.7 Υγεία, Φάρμακο, Ευεξία
4.8 Τουρισμός
4.9 Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
4.10 Δημόσιος τομέας
4.11 Λιανική, Supermarkets, E-commerce
4.12 Βιωσιμότητα & Περιβάλλον
4.13 Ταξίδι, Μεταφορές
4.14 Αθλητισμός, Πολιτισμός
4.15 Άλλο

5. Ισότιμη Συμμετοχή
Powered by Diversity Charter Greece

Αφορά σε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν έμπρακτα το πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα αντανακλούν το χαρακτήρα της κοινωνίας μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, εμπειρίες, κουλτούρες, φύλα και ηλικίες. Πώς εργαστήκατε για να εξαλείψετε εκούσιες ή ακούσιες προκαταλήψεις δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για όλους; Πώς η επιχείρησή σας ωφελήθηκε από αυτή την πρακτική; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες συμμετοχής και δέσμευσης των εργαζομένων στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζετε και πώς εργαστήκατε με σκοπό την ενεργοποίησή τους;

5.1 Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες Ευκαιρίες
5.2 Εκπαίδευση
5.3 Πρόγραμμα Εθελοντισμού
5.4 Επικοινωνία / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων

6. Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η επιχειρηματικότητα αλλάζει για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον για όλους. Η κατηγορία αυτή θα αναδείξει τις ενέργειες των εταιρειών να μεταμορφώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε συνάρτηση με ένα καθαρό και δίκαιο μέλλον. Εδώ, θα επιβραβευθούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όχι μέσα από πρακτικές που απλά στοχεύουν στο να κάνουν “το λιγότερο κακό”, αλλά μέσα από καινοτόμες λύσεις που αναγεννούν εταιρικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας την αξία της επιχειρηματικότητας με σεβασμό: στις Αρχές και Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης, στους φυσικούς πόρους, στο δίκαιο εμπόριο, στα ανθρώπινα, οικονομικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ολιστική προσέγγιση διαχείρισης ενέργειας, καθώς και στην επανεξέταση διαχείρισης των αποβλήτων, και την ανακύκλωση. Επίσης, θα βραβευθούν μοντέλα καινοτόμων κτιριακών κατασκευών που μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή και αυξάνουν τις θετικές κοινωνικές τους επιπτώσεις.

6.1 Zero Waste
6.2 Υπεύθυνο Προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related Marketing
6.3 Fair Trade
6.4 Διαχείριση Φυσικών Πόρων
6.5 Εφοδιαστική Αλυσίδα
6.6 Διαχείριση Ενέργειας
6.7 Διαχείριση Αποβλήτων
6.8 Ανακύκλωση
6.9 «Πράσινα» Κτίρια / Δομημένο Περιβάλλον
6.10 Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης
6.11 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

7. Τεχνολογία για το Κοινό Καλό

Η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών που δεν ήταν ορατές στο παρελθόν, απαντώντας έτσι ουσιαστικά στις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η Ενότητα αυτή σκοπεύει να αναδείξει την τεχνολογία ως μοχλό για την βιώσιμη ανάπτυξη: είτε μέσα από τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που συνεισφέρουν στο κοινό καλό, είτε μέσα από τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που δημιούργησαν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή σε τοπικές κοινωνίες βοηθώντας να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις, όπως: Πώς δημιουργήθηκε η τεχνολογία αυτή και τι σκοπό εξυπηρετεί; Πώς συνεισφέρει στην Βιώσιμη και Κοινωνική Ανάπτυξη; Είναι ευρέως διαθέσιμη, και πώς μπορεί να εξελιχθεί; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε; Ποια εκπαίδευση παρείχατε για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη;

7.1 Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες
7.2 Επίδραση στις Τοπικές Κοινωνίες
7.3 Τεχνολογία & Υγεία
7.4 Τεχνολογία & Περιβάλλον
7.5 Προσβασιμότητα
7.6 CSR Apps

8. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς και ΜΚΟ, που δημιούργησαν καινοτόμα μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων, προϊόντα ή/και υπηρεσίες, που αξιοποιούν τη δύναμη και αξία της επιχειρηματικότητας για την επίλυση κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

8.1 Καταπολέμηση της Φτώχειας / Ανεργίας / Κοινωνικού Αποκλεισμού
8.2 Εκπαίδευση
8.3 Υγεία και Ασφάλεια
8.4 Νέες Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα
8.5 Πολιτισμός / Αθλητισμός
8.6 Περιβάλλον

** δείτε ενότητα ορισμοί

9. ESG & SDGS

Η κατηγορία αυτή θα αναδείξει τις καλύτερες ESG επιδόσεις προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

9.1 Μηδενική Φτώχεια
9.2 Μηδενική Πείνα
9.3 Καλή Υγεία & Ευημερία
9.4 Ποιοτική Εκπαίδευση
9.5 Ισότητα των Φύλων ** powered by Diversity Charter Greece
9.6 Καθαρό Νερό & Αποχέτευση
9.7 Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια
9.8 Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη
9.9 Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές
9.10 Λιγότερες Ανισότητες
9.11 Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες
9.12 Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή
9.13 Δράση για το Κλίμα
9.14 Ζωή στο Νερό
9.15 Ζωή στη Στεριά
9.16 Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί Θεσμοί
9.17 Συνεργασία για τους Στόχους

10. ΜΚΟ της Χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (Σωματεία Αστικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Συλλόγους ή Ιδρύματα), που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς και επιδεικνύουν αποδεδειγμένα καινοτόμο έργο με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ διακρίνονται για τη συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα στοιχεία.

10.1 Περιβάλλον
10.2 Κοινωνία
10.3 Παιδική Προστασία
10.4 Εκπαίδευση
10.5 Πολιτισμός / Αθλητισμός
10.6 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
10.7 Ενίσχυση Απασχόλησης

11. Ομάδα CSR της Χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής εχουν ομάδες Εταιρικής Υπευθυνότητας (Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων ή συναφούς αντικειμένου) ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει με επιτυχία καινοτόμα έργα ακολουθώντας αρχές και πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και αποδεικνύουν την ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο εταιρικό στρατηγικό πλαίσιο.

12. Υπεύθυνη Ηγεσία

Με σκοπό την επιβράβευση εκείνων που προωθούν την ατζέντα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το βραβείο θα αναδείξει τους Υπεύθυνους Ηγέτες που είναι καινοτόμοι, εμπνέουν την θετική αλλαγή, αλλά και μεταμορφώνουν το πρόσωπο της επιχειρηματικότητας με στόχο το κοινό καλό.

12.1 Νέος/α Ηγέτης/ιδα (κάτω των 40 ετών)
12.2 Ηγέτης/ιδα (άνω των 40 ετών)

Οι Μεγάλες Διακρίσεις

Grand Awards
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάκριση της Ενότητας που θα απονεμηθεί στην εταιρεία (εταιρείες), εφόσον βραβευθεί με 3 Gold βραβεία στις κατηγορίες της δεδομένης ενότητας.

Grand Award θα απονεμηθεί στις ενότητες:

(2) Πρότυπο Επένδυσης
(5) Ισότιμη Συμμετοχή
(6) Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη
(7) Τεχνολογία για το Κοινό Καλό
(9) ESG & SDGs

CSR Corporate Brand της Χρονιάς
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε εκείνη την εμπορική επιχείρηση (corporate brand), τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας της οποίας συγκέντρωσαν τους περισσότερους πόντους, όπως προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών σε όλες τις ενότητες (συνυπολογίζοντας ακόμα και επιμέρους διακρίσεις από product brands που ανήκουν στο portfolio της). Πιο συγκεκριμένα, για κάθε βραβείο που κερδίζει, θα απονέμονται και οι πόντοι που του αντιστοιχούν, όπου: Gold βραβείο: 7 πόντοι, Silver βραβείο: 3 πόντοι, Bronze βραβείο: Ένας πόντος.