Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Αριστεία στη Συνεργασία

Για πρότυπα συνεργασίας που προωθούν την ιδέα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και υποστηρίζουν την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ, θα αναδειχθούν πρακτικές και προγράμματα που απέφεραν οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κατηγορία θα αναδείξει παραδείγματα αριστείας σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας, με συνεχή δέσμευση, που εκπληρώνουν στόχους αειφορίας και βιωσιμότητας. (Δυνατότητα συμμετοχής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς ή κρατικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.)

1.1 Συνεργασία Επιχείρησης – Τοπικής Κοινότητας / Κράτους
1.2 Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ
1.3 Συνεργασία B2B
1.4 Συνεργασία Επιχείρησης – Ακαδημαϊκών Φορέων

2. Πρότυπο Επένδυσης Grand Award

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνέβαλαν με επενδύσεις, προγράμματα και λύσεις σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζοντας την έκταση της επένδυσης, τον προσδοκώμενο στόχο, καθώς και τον αντίκτυπο του έργου τους. Η ενότητα θα αναδείξει έργα βραχυπρόθεσμης διάρκειας (μέχρι 2 έτη), συνεχούς δέσμευσης (περισσότερα από 2 έτη) ή όσα ανταποκρινόντουσαν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (μικρής διάρκειας ενέργειες ή μέχρι 1 έτους). Επίσης, θα βραβευτούν οι επιχειρήσεις εκείνες που συμβάλλουν με επιπρόσθετα υποστηρικτικά προγράμματα στην ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας.

2.1 Βραχυπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας
2.2 Βραχυπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμβέλειας
2.3 Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας
2.4 Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμβέλειας
2.5 Ανταπόκριση σε Έκτακτη Ανάγκη
2.6 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέο!
2.7 Ενίσχυση Απασχόλησης Νέο!

3. Εργαζόμενοι Grand Award

Αφορά σε πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν έμπρακτα το πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο Αρχών και Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα αντανακλούν το χαρακτήρα της κοινωνίας μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, εμπειρίες, κουλτούρες, φύλα και ηλικίες. Πώς εργαστήκατε για να εξαλείψετε εκούσιες ή ακούσιες προκαταλήψεις δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για όλους; Πώς η επιχείρησή σας οφελήθηκε από αυτή την πρακτική; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες συμμετοχής και δέσμευσης των εργαζομένων στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζετε και πώς εργαστήκατε με σκοπό την ενεργοποίησή τους;

3.1 Εργαζόμενοι: Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες Ευκαιρίες
3.2 Εργαζόμενοι: Εθελοντισμός
3.3 Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων

4. Βιώσιμη Ανάπτυξη Grand Award

Η κατηγορία αυτή επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όχι μέσα από πρακτικές που απλά στοχεύουν στο να κάνουν “το λιγότερο κακό”, αλλά μέσα από καινοτόμες λύσεις που αναγεννούν εταιρικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας την αξία της επιχειρηματικότητας με σεβασμό: στις Αρχές και Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης, στους φυσικούς πόρους, στο δίκαιο εμπόριο, στα ανθρώπινα, οικονομικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ολιστική προσέγγιση διαχείρισης ενέργειας, καθώς και στην επανεξέταση διαχείρισης των αποβλήτων. Επίσης, θα βραβευθούν μοντέλα καινοτόμων κτιριακών κατασκευών που μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή και αυξάνουν τις θετικές κοινωνικές τους επιπτώσεις.

4.1 Business Ethics / Εταιρική Διακυβέρνηση
4.2 Διαχείριση Φυσικών Πόρων
4.3 Fair Trade
4.4 Εφοδιαστική Αλυσίδα
4.5 Διαχείριση Ενέργειας
4.6 Διαχείριση Αποβλήτων
4.7 Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια

5. Ενεργοποίηση & Δέσμευση Ενδιαφερόμενων Μερών (Καμπάνιες/Εκδηλώσεις)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις του κλάδου της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων που έχουν αναπτύξει στοχευμένες στρατηγικές επικοινωνίας, ή έχουν υλοποιήσει πρόγραμμα επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και δέσμευση του κοινού, των εργαζομένων ή άλλων ομάδων ενδιαφερομένων μερών για συγκεκριμένο κοινωφελή ή περιβαλλοντικό σκοπό. Θα βραβευτούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή την ενίσχυση της φήμης του φορέα.

5.1 Καμπάνια στα ΜΜΕ / Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων
5.2 Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια ΜΚΟ
5.3 Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια Δέσμευσης Καταναλωτών ή άλλων Ενδιαφερομένων Μερών
5.4 Καμπάνια Social Media
5.5 Καλύτερη Έντυπη / Ηλεκτρονική Έκδοση
5.6 Eκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας / Φιλανθρωπική Εκδήλωση
5.7 Καμπάνια Pro Bono Νέο!

6. Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Μικρές – Μεσαίες – Μεγάλες) Grand Award

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στις παρακάτω κατηγορίες. Επίσης, εταιρείες που έχουν αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ή έχουν αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε συνεργασία με κάποια ΜΚΟ προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, ή με όχημα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης έχουν προωθηθεί οι σκοποί και οι αξίες μιας ΜΚΟ ή οι στόχοι ενός κοινωφελούς ή περιβαλλοντικού σκοπού.

Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας θα διαχωριστούν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας (μικρή επιχείρηση, μεσαία επιχείρηση και μεγάλη επιχείρηση), με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η εταιρεία που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί από 51 έως 249 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η εταιρεία που απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους, και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

6.1 Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης
6.2 Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη
6.3 Κοινωνία
6.4 Εκπαίδευση / Υποτροφίες
6.5 Πολιτισμός / Αθλητισμός
6.6 Υγεία και Ασφάλεια
6.7 Έρανοι / Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες
6.8 Υπεύθυνο Προϊόν
6.9 Affinity Marketing / Cause-Related Marketing

7. Cause Advocacy Νέο!

Το βραβείο αυτό αναδεικνύει την προσπάθεια που κάνουν κάποιες επιχειρήσεις να αναδείξουν σκοπούς που έχρηζαν διάδοσης, αναγνώρισης και ευρύτερης προβολής. Επιχειρήσεις που έχουν αφιερώσει μέρος της δράσης τους στον εκάστοτε σκοπό, κατέχουν τα στοιχεία και τα στατιστικά, και διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να διαδώσουν το μήνυμα που αυτός πρεσβεύει. Ποιο είναι λοιπόν το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναδείξατε, γιατί το επιλέξατε και ποιοι ήταν οι στόχοι σας; Πώς σχετίζεται με τις εταιρικές πρακτικές και το πλαίσιο της εταιρικής δραστηριοποίησης; Πώς διασφαλίσατε την επιτυχία της καμπάνιας ενημέρωσης ή δέσμευσης; Ποιο κοινό στοχεύσατε, για ποιο λόγο και πώς το ενεργοποιήσατε προς τον συγκεκριμένο σκοπό;

7.1 Περιβάλλον
7.2 Κοινωνία
7.3 Εκπαίδευση
7.4 Πολιτισμός / Αθλητισμός
7.5 Υγεία & Πρόληψη

8. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα*

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς και ΜΚΟ, που δημιούργησαν καινοτόμα μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων, προϊόντα ή/και υπηρεσίες, που αξιοποιούν τη δύναμη και αξία της επιχειρηματικότητας για την επίλυση κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

8.1 Καταπολέμηση της Φτώχειας / Ανεργίας / Κοινωνικού Αποκλεισμού
8.2 Εκπαίδευση
8.3 Υγεία και Ασφάλεια
8.4 Νέες Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα
8.5 Πολιτισμός / Αθλητισμός
8.6 Περιβάλλον

*Ορισμός: Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value) και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ.
Κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει τις «κοινωνικές» από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι πρώτες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο για την επιτυχία του σκοπού τους. (http://www.mke.aueb.gr)

9. ΜΚΟ της Χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (Σωματεία Αστικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Συλλόγους ή Ιδρύματα), που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς και επιδεικνύουν αποδεδειγμένα καινοτόμο έργο με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, ενώ διακρίνονται για τη συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα στοιχεία.

9.1 Περιβάλλον
9.2 Κοινωνία
9.3 Εκπαίδευση
9.4 Πολιτισμός / Αθλητισμός
9.5 Υγεία και Πρόληψη

10. Ομάδα CSR της Χρονιάς

Δικαίωμα συμμετοχής εχουν ομάδες Εταιρικής Υπευθυνότητας (Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων ή συναφούς αντικειμένου) ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει με επιτυχία καινοτόμα έργα ακολουθώντας αρχές και πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και αποδεικνύουν την ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο εταιρικό στρατηγικό πλαίσιο.

Grand Award

To Grand Award Ενότητας απονέμεται στην εταιρεία εκείνη η οποία θα έχει βραβευθεί με 3 Gold βραβεία στις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας. Π.χ. Εάν μια επιχείρηση κερδίσει Gold βραβείο στις κατηγορίες: 5.1 Καμπάνια στα ΜΜ Ε, 5.4 Καμπάνια Social Media και 5.5 Καλύτερη Έντυπη / Ηλ. Έκδοση, κερδίζει και το GRAND AWARD Ενεργοποίηση & Δέσμευση Ενδιαφερόμενων Μερών). Grand Award θα απονεμηθεί στις ενότητες: 2, 3, 4, 5 και 6.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Χορηγός Επικοινωνίας

Global Sustain

Η εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, Κολόμπο, Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Ντουμπάι, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών στην αειφορία, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον - οικονομική ωφέλεια.

www.globalsustain.org.